Available courses

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความสำคัญ ประเภทและรูปแบบของระบบ เครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย มาตรฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายโปรโตคอล การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยสำหรับ ธุรกิจดิจิทัล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML และการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพ การใช้พื้นที่ สัดส่วน การกำหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางตำแหน่งภาพ และการใช้ชนิดของการจัดภาพแบบต่างๆ


ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ์และ กฎหมายสิทธิบัตร


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟิก หลักการของ ภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap การสร้าง แก้ไขและตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟิก และการประยกุต์ใช้โปรแกรมกราฟิกในงานอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ การติดตั้งระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น และโปรแกรมยูทิลิตี้ของระบบปฏิบัติการ


คำอธิบายรายวิชา
 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา โปรแกรมสำเร็จรูป หรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การใช้โปรแกรมกราฟิกเสริมในการออกแบบสร้างเว็บไซต์และการติดตั้งโปรแกรมจำลอง Web Server หรืออัพโหลด (Upload) เว็บไซต์


คําอธิบายรายวิชา

  
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและกำจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สํารองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล


คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของฐานข้อมูล การสร้าง
ฐานข้อมูล และตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ( Relationship) การสืบค้น แก้ไข และปรับปรุงข้อมูล การสร้างฟอร์ม รายงานข้อมูล และการใช้งานแมโคร (Macro)


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบโครงร่างเรื่องราว (Story board) หลักการทำงานของโปรแกรมนำเสนอ สร้าง แก้ไข และตกแต่งโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ ใช้เทคนิคพิเศษ และใส่มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ


ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น  การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องการใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพและการรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสำนักงาน โครงสร้างองค์กร บุคลากรในสำนักงาน
การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปฏิบัติงานสำนักงาน การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน